Keynote Speaker, King Abdulaziz University

    Prize: Other distinction

    Degree of recognitionInternational
    Granting OrganisationsKing Abdulaziz University