Keynote Speaker, King Abdulaziz University

Prize: Other distinction

Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsKing Abdulaziz University