Keynote Speaker, King Abdulaziz University

Prize: Other distinction

Degree of recognitionInternational
OrganisationsKing Abdulaziz University