Multi-country evidence that crop diversification promotes ecological intensification of agriculture

Geoffrey Gurr, Zhong-Xian Lu, Xu-Song Zheng, Hong-Xing Xu, Ping-Yang Zhu, Guihua Cheng, Xiaoming Yao, Jiaan Cheng, Zeng-Rong Zhu, Josie Lynn Catindig, Sylvia Villareal, Ho Van Chien, Le Quoc Cuong, Channoo Chairat, Nalinee Chengwattana, La Pham Lan, Le Huu Hai, Jintana Chaiwong, Helen Nicol, David PerovicSteve Wratten, Kong-Luen Heong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

158 Citations (Scopus)

Search results