Sovereignty, Toleration, and the Security Principle

Lawrence May

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  Me'unarodno pravo se zasniva na ideji da postoje principi pravde, i sa njima povezana ljudska prava, koje bi sve dr'ave trebalo da prihvate. Ve'i deo me'unarodnog prava je ugovorne i kooperativne prirode, i za cilj ima olak'avanje koordinacije interesa razli'itih dr'ava. Me'unarodno pravo, me'utim, postaje problemati'no kada zahteva sankcionisanje suverenih dr'ava ili uplitanje u njihove poslove. U ovom 'lanku, autor razmatra opravdanost postojanja me'unarodnih sudova za zlo'ine protiv 'ove'nosti. Kao razlozi protiv uplitanja me'unarodnih organizacija u poslove pojedina'nih dr'ava obi'no se navode za'tita suvereniteta i potreba za trpeljivo''u prema razli'itim praksama i na'inima 'ivota koji postoje u razli'itim dr'avama. Prema autorovom mi'ljenju, ovi razlozi prestaju da va'e ukoliko dr'ava ne mo'e ili ne 'eli da 'titi osnovna prava svojih gra'ana - njihov fizi'ki opstanak i blagostanje, 'to su, prema hobsovskom vi'enju koje autor zastupa, razlozi koji opravdavaju postojanje suverenih dr'ava uop'te. Ukoliko dr'ava ne mo'e ili ne 'eli da 'titi bazi'nu bezbednost svojih gra'ana, zaklju'uje autor, njenu ulogu treba da preuzmu me'unarodne organizacije me'u koje spadaju i me'unarodni sudovi za zlo'ine protiv 'ove'nosti.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)129-145
  Number of pages17
  JournalFilozofski Godisnjak
  Volume2002
  Issue number15
  Publication statusPublished - 2002

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Sovereignty, Toleration, and the Security Principle'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this