Sustainable management of Chinese grasslands-issues and knowledge

David Kemp, Guodong Han, Fujiang Hou, Xiangyang Hou, Zhiguo Li, Yi Sun, Zhongwu Wang, Jianping Wu, Xiaoqing Zhang, Yingjun Zhang, Xuyin Gong

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

    20 Citations (Scopus)
    84 Downloads (Pure)

    Search results